Nurmijärven vihreät jättivät Aleksis Kiven juhlavuonna aloitteen, että Nurmijärvi perustaisi Kiven kunniaksi luonnonsuojelualueen. Viranhaltijoiden vastaus oli käsittelyssä valtuuston kokouksessa 2.11.2022. Pidin aiheeseen liittyen vihreän valtuustoryhmän puheenvuoron.

Puheessani halusin korostaa lakien velvoitetta luonnon-ja ympäristönsuojeluun. Ikävä kyllä Nurmijärvellä asiaan kohdistuu vähättelyä. Talousasioita ja luonnonsuojelua asetetaan vastakkain. Kertonee jotain asiasta, jos luonnonmonimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta huolestuneita kuvataan sanoilla ”kiilusilmäiset viherhumppaajat”.  Puheen teksti seuraavassa:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä muut kuulijat

Kuka vastaa luonnonsuojelusta?

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Luonnonvaroja on käytettävä kestävästi. Velvollisuus luonnonsuojeluun on kirjattu perustuslakiin. Lain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Luonnonsuojelusta huolehtii useampi taho oman toimivaltansa puitteissa; ylimpänä ympäristöministeriö. Se valmistelee luonnon monimuotoisuutta turvaavat lait ja vastaa niiden toimeenpanon yleisestä valvonnasta. Muita tahoja ovat Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset sekä kunnat ja kaupungit.

Kunnat edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Kuntien tulee huolehtia, että maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa edistetään ekologisesti kestävää kehitystä ja että suunnitelmien vaikutukset ympäristöön otetaan huomioon.

Tärkeänä lenkkinä luonnon monimuotoisuuden suojelussa on jokainen kunnan asukas ja päättäjä omalla panoksellaan. Meidän asenteemme ja toimintamme on avainasemassa. Jokaisen lajin ja luontotyypin suojelu on tärkeää. Jokainen viheryhteys on tärkeä. Meillä ei ole varaa virheisiin eikä vähättelyyn. Keskustelua luonnosta ja taloudesta ei voida vertailla tai asettaa toisiaan vastaan. Mikäli virheiden tai ajattelemattomuuden tuloksena luonnolle, sen eläimistölle tai kasvistolle, tapahtuu pysyviä vahinkoja, se ei ole millään korvattavissa. Kun ekosysteemit alkavat romahtaa, meille ihmisille keskeiset elinympäristöt heikkenevät peruuttamattomasti.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita työstään aloitteemme Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Tällä uudella luonnonsuojelualueella Nurmijärvi täyttää velvoitettaan luonnonsuojelun edistämisestä. Valtuustoryhmämme jää odottamaan, miten Myllykosken luonnonsuojelualueen perustaminen etenee. Toivomme myös, että Sami Virtasen esittämä ajatus uuden luonnonsuojelualueen pysäköintialueen informaatiotaulusta toteutuu.

Loppukaneetiksi voi todeta ikiaikaisen Amerikan alkuperäiskansan viisauden kaikille muistutukseksi:

”Tämä maailma ei ole lahja vanhemmiltamme, vaan lainassa lapsiltamme”

Linkki puheeseen tässä: