Nurmijärven kunnanvaltuusto 2017-2021 kokousti viimeistä kertaa 16.6.2021. Kokouksessa jätimme yhdessä Riikka Raekankaan (kesk.) kanssa valtuustoaloitteen vaikuttajatoimielinten paremmasta osallistamisesta.

Kimmoke aloitteen tekoon lähti Nuorisovaltuuston kunnanhallitukselle osoittamasta aloitteesta, jossa se esitti toiveen edustajansa saamisesta kunnanhallituksen kokouksiin. Useat kunnat ovat ennakkoluulottomasti lähteneet tähän, mutta Nurmijärvellä pohjaesitys sekä myös etukäteen tiedossa ollut useamman kunnanhallituksen jäsenen kanta oli kielteinen. Aloite oli jo kertaalleen palautettu valmisteluun saatesanoilla, jossa toivottiin kaikkien vaikuttajatoimielinten, joita nuorisovaltuuston lisäksi Nurmijärvellä ovat vanhus- ja vammaisneuvosto, osallistamisen tarkastelua.

Riikka Raekankaan kanssa pidimme kertaalleen palautettua vastausta riittämättömänä ja teimme kunnanhallituksen kokouksessa muutosesityksen, jota minä esitin ja Riikka sekä Tarja Salonen kannattivat. Esitys oli hyvin paljon nyt jätetyn valtuustoaloitteen kaltainen. Siinä esitettiin kunnanhallituksen edustajan läsnäoloa nuorisovaltuuston kokouksissa, kuten tällä hetkellä on myös vanhus- ja vammaisneuvostoissa. Lisäksi esitettiin suunnitelmallista vaikuttajatoimielinten osallistumista lautakuntien ja kunnanhallituksen kokouksiin. Hävisimme muutosesityksen äänestyksessä äänin 5-6. Laajemman osallistamisen kannalla kunnanhallituksesta olivat Hyvämäki (kesk.), Salonen (kesk.), Raekannas (kesk.), Räty (kok.) ja Pispala (vihr.) Esitystä vastustivat Hägg (kok.), Vaulamo (kok.), Jalava (kok.), Tapiolinna (PS), Peltonen (sd.) ja Sailio (sd.).

Koska emme mielestämme saaneet torjutuksi tulleelle esityksellemme mitään hyvin perusteltua syytä, miksi näin ei tulisi tehdä, päätimme tuoda asian laajempaan tarkasteltuun valtuustoaloitteen muodossa. Toivomme uudelta, vastavalitulta valtuustolta viisautta nähdä aloitteemme merkityksellisyys.

Seuraavassa aloitteen teksti kokonaisuudessaan:

VALTUUSTOALOITE VAIKUTTAJATOIMIELINTEN OSALLISTAMISESTA PÄÄTÖKSENTEKOON

Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista (SopS 27/2016; yleissopimus;
vammaisyleissopimus) vuonna 2016. Vammaisten henkilöiden osallistaminen ja osallistuminen kaikkeen
heitä koskevaan päätöksentekoon on yksi yleissopimuksen tärkeistä oikeuksista. Velvoite osallistaa
vammaiset henkilöt koskee kaikilla hallinnonaloilla ja -tasoilla tehtäviä päätöksiä, myös kunnallista
päätöksentekoa.

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen
toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kuntalaissa (410/2015, 26 §) nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista määritellään seuraavasti:
“Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden
hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin
asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto
tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.”

Vaikuttajatoimintaelinten osallistaminen on Nurmijärvellä vielä vakiintumatonta ja epäsäännöllistä. Usein
osallistaminen tapahtuu liian myöhäisessä vaiheessa tai ei ollenkaan.
Osallistamisen varmistamiseksi esitämme, että kunnanhallitus nimeää jatkossa nuorisovaltuuston
kokouksiin edustajansa, kuten tällä hetkellä on myös vanhus- ja vammaisneuvostossa. Esitämme myös,
että lautakunnat jatkossa kutsuvat vaikuttajatoimielinten edustajan kokouksiinsa, silloin kun käsittelyssä
on heitä koskevia asioita. Koollekutsujana toimii toimielimen esittelijä.

Tämän lisäksi lautakuntien ja kunnanhallituksen kokouksiin kutsutaan vaikuttajatoimielinten
edustajat säännöllisesti vuosikellon mukaisesti esimerkiksi käsiteltäessä palveluverkkoa,
hyvinvointisuunnitelmaa tai talousarviota. Vaikuttajatoimielinten kannalta läsnäoloa edellyttävät asiat
arvioidaan vielä erikseen yhdessä vaikuttajatoimielinten edustajien kanssa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Nurmijärven kunnassa ryhdytään edellä mainittuihin toimiin
vaikuttajatoimielinten osallistamiseksi päätöksentekoon.

Nurmijärvi 16.6.2021

Leni Pispala                   Riikka Raekannas