Jätin toukokuussa 2023 valtuustoaloitteen tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä turvataitojen ottamisesta omaksi oppiaineekseen Nurmijärven kouluissa.

Aloitteen voit lukea täältä: https://leniniinimaki.fi/2023/05/31/valtuustoaloite-tunne-vuorovaikutus-ja-turvataitojen-opettamisesta/

Sain aloitteeseeni erinomaisen vastauksen ja sen mukaan Nurmijärvellä eriytetään näiden taitojen harjoittelu omaksi oppiaineekseen vuonna 2025. Myös opettajia tullaan kouluttamaan.

Seuraavassa puheeni valtuuston kokouksessa 29.5.2024 liittyen saamaani vastaukseen:

PUHE VALTUUSTOSSA LIITTYEN ALOITTEESEEN TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN SEKÄ TURVATAITOJEN OTTAMISESTA OSAKSI OPETUSTA 29.5.2024

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat,

Kiitän lämpimästi erittäin perusteellisesta vastauksesta aloitteeseeni. Minua myös kuultiin sen tekemisessä ja vastaus tuli varsin ripeästi. Kiitän myös sen saamasta laajasta kannatuksesta.

Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan suuressa osassa Suomen kouluista jopa puolet 8. ja 9. luokkalaisista tytöistä kokee olonsa ahdistuneeksi. NYK:in osalta luku on 36,9% tytöt ja 6,6% pojat, Seitsemän Veljeksen koulu 40,7% tytöt ja 7,9% pojat, Isoniittu 31,2% tytöt ja 10,7% pojat.

Meillä lapset ja nuoret voivat valtavan huonosti. Siitä kertovat todella surulliset viimeaikaiset tapahtumat kouluväkivallan muodossa. Viimeksi eilen Helsingissä koulun oppilaisiin kuulumaton alaikäinen lapsi käytti pippurisumutetta ja etälamautinta urheilukentällä oleviin läheisen koulun oppilaisiin.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisella voidaan auttaa lapsia tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan sekä hallitsemaan niitä paremmin. Erityisen keskeistä on tunnetaitojen harjoittelun avulla vahvistaa lasten empatiakykyä. On todella tärkeää vahvistaa lasten kykyä myötäelää toisten tunteita. Liekö pelimaailmalla yhteys siihen, että väkivalta aina vaan tuntuu raaistuvan yhä nuorempien lasten keskuudessa. Empatialla, kyvyllä asettua toisen henkilön asemaan, on sijansa kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, myös päätöksenteossa.

Turvataitojen opettamisen avulla annetaan lapsille valmiuksia tunnistaa vaaratilanteita ja toimia turvallisesti. Tämä on omiaan vähentämään kiusaamista ja väkivaltatilanteita koulussa. Opettamalla lapsille, miten käsitellä erilaisia vastoinkäymisiä ja stressiä, voidaan vahvistaa heidän kykyään selviytyä vaikeista tilanteista ja vastoinkäymisistä sekä sopeutua muutoksiin. Tämä toivottavasti näkyy pitkällä jänteellä mainitsemissani ahdistuneisuusprosenteissa.

Olen kiertänyt kuluneen lukuvuoden ympäri läntistä Uuttamaata konsultoimassa kouluissa erilaisissa erityispedagogista osaamista vaativissa tilanteissa. Suuri puute, mitä olen havainnut on lasten ja nuorten valtava aikuisen ja turvallisuuden tunteen nälkä. Siksi kiitän erityisesti siitä, että aloitteen vastauksessa on huomioitu myös henkilökunnan kouluttamisen tarve.

Yleisesti näiden taitojen opettaminen tarjoaa lapsille perustan, jonka varaan rakentaa hyviä kaverisuhteita: Näiden taitojen hallinta parantaa lasten hyvinvointia ja tukee myös oppimista, sillä lapset, jotka voivat hyvin keskittyvät ja omaksuvat uusia asioita paremmin.

Hyvät vuorovaikutustaidot; kyky kommunikoida hyvin, kyky kuunnella toisia, kyky ratkaista konflikteja, kyky pyrkiä yhteisymmärryksessä lopputulokseen, johon sitoudutaan – jos nämä taidot omaksutaan jo koulussa – niin ajatelkaa kuinka sujuvaa myös kuntapolitiikan tekeminen on näillä taidoilla tulevaisuudessa. Olisiko meilläkin oppimisen paikka?

KIITOS!

Voit myös katsoa puheen täältä: